Novella pályázati felhívás

Álljon meg egy novellára!
A JCDecaux Hungary Zrt. – Magyar Telekom irodalmi pályázata

 

1.  A jelen pályázati felhívás vonatkozik a JCDecaux Hungary Zrt. (Cg.01-10-045326, 1027 Budapest, Ganz utca 16. IV. em.) mint kiíró (a továbbiakban: „Szervező”) által a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) közreműködésével meghirdetett „Álljon meg egy novellára!” című pályázatra.

2. A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet minden olyan természetes személy, aki a pályázat kiírásának időpontjában már betöltötte 14. életévét, és az EU valamely tagállamában tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá valós adataival regisztrált, és a pályázat benyújtásakor a rá irányadó nyilatkozatokat – annak jelölőnégyzetben való elfogadásával - megteszi. A 14. életévét betöltött, de 18 év alatti személyek esetén, a pályázati eljárás során szükség lehet törvényes képviselőjük jognyilatkozatára.

A felhívásra egy pályázó maximum 3 darab művel (novella) nevezhet. Pályázni csak egyénileg, saját szellemi alkotásokkal lehetséges. Az a pályázó, aki más szellemi alkotását a sajátjaként feltüntetve nyújtja be, korlátlanul felel minden ebből származó joghátrányért, Szervező a pályázó – szerzői jogosultságaira vonatkozó - nyilatkozatának valóságtartalmát nem vizsgálja. Az itt meghatározott eset a pályázó azonnali kizárását vonja maga után – ideértve a tényleges szellemi termékét képező pályaműve(ke)t is.

A pályázatban való részvétel önkéntes és ingyenes.

3.A pályamunka:

Olyan szépirodalmi, prózai műfajban készült alkotásokat (novellákat) várunk, melynek terjedelme szóközzel együtt minimum 3 600, maximum 4 000 leütés.

Figyelemmel arra, hogy a Szervező célja a pályaművekkel különösen, de nem kizárólag azok analóg és digitális reklámeszközökön való megjelentetése, podcastek, werkfilmek készítése, gyűjteménybe foglalása, megzenésítése, social media felületein való közzététele, stb., a pályázatra történő jelentkezéssel a pályázó a megküldött pályaművére (pályaműveire) vonatkozóan a Szervező számára ellentételezés nélkül, ingyenesen földrajzi és időbeli korlátozástól mentes, kizárólagos felhasználási jogot enged, illetőleg ilyen tartalmú szerződés megkötését vállalja, melyet Szervező – a pályázó előzetes megkérdezése nélkül, hozzájárulásának hiányában is - jogosult harmadik személyek, így különösen a Magyar Telekom Nyrt. részére átruházni. A felhasználási jog kiterjed különösen a pályamű digitális és nem digitális, korlátlan példányszámú többszörözésére, nyilvános előadására és nyilvánossághoz való közvetítésére, forgalomba hozatalra, megjelenítésére, publikálására, valamint átdolgozására is. A Szervező kizárólagos felhasználási joga alól kivételt képez, ha annak szerzője azt a saját nevében kívánja felhasználni illetőleg az az eset, ha a pályázó által benyújtott alkotás a Magyar Telekom Nyrt. Magentakraft programjának keretén belül kerül kiválasztásra, úgy pályázó közvetlenül engedhet a pályamű (novella) vonatkozásában a Magyar Telekom Nyrt. részére ellentételezés nélkül, ingyenesen minden szerzői jogi felhasználására, így különösen annak digitális és nem digitális, korlátlan példányszámú többszörözésére, nyilvános előadására és nyilvánossághoz való közvetítésére, forgalomba hozatalra, megjelenítésére, publikálására, valamint korlátozás nélküli átdolgozására is azzal, hogy az átdolgozások esetén a Magyar Telekom Nyrt. az adott mű jellegével összeegyeztethető és szakmailag szokásos módon az eredeti szerzőt is feltüntetheti, és amely a Szervező kizárólagosságát nem érinti. A felhasználási jog időbeli és földrajzi korlátozás nélkül érvényes.

Pályázó az alkotás benyújtásával fenti, a Szervező és a Magyar Telekom Nyrt. részére történő felhasználási jogok átengedését kifejezetten, ezen figyelemfelhívó tájékoztatást követően is tudomásul veszi.

Azon pályaművek esetén, amelyekre vonatkozó felhasználási (szerződéskötési) igény a Szervezőtől 2021. december 31. napjáig nem érkezik, úgy kell tekinteni, hogy Szervező a pályázat benyújtásával egyidejűleg megszerzett felhasználási- és egyéb, vonatkozó jogairól lemond, az ezt követő naptól a pályamű felhasználásáról a pályázó maga szabadon jogosult rendelkezni.

Egyebekben a fentiek szerint átengedett felhasználási jog utóbb nem vonható vissza azon tevékenységekre, amelyek a jelen pályázat megvalósulása során, azzal összefüggésben következnek be. A felhasználásra vonatkozó részletes tartalom a fenti korlátokon belül, a kiválasztásra került vagy díjazásban részesülő pályázókkal megkötött megállapodásban kerül rögzítésre.

4. A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatra kizárólag az online regisztrációs felületen lehet jelentkezni, a regisztrációs felület kitöltésével, kapcsolattartási adatok, jelige megadásával, a pályamunka feltöltésével és egy maximum 250 karakterből álló rövid, a pályaművel kapcsolatos ajánlószöveggel.

A pályázó a regisztrációjával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen pályázati felhívás feltételeit, továbbá beleegyezik abba, hogy személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint közösen kezelje a Szervező és  a Magyar Telekom Nyrt.  A hozzájárulást a pályázó a részvételkor, a pályázati felhívás elfogadásával egyidejűleg adja meg.

A pályázatok a pályázó által megadott jeligével, anonim módon kerülnek a zsűri, illetőleg a Magyar Telekom Nyrt. elé.

A pályázó a pályázat időtartama alatt bármikor jogosult pályázatát visszavonni, illetve igényelni a Szervezőtől és a Magyar Telekom Nyrt-től a megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell tekinteni, hogy a pályázó a pályázatban való részvételi szándékát visszavonja.

5. Határidők:

 • Pályázatok beküldési határideje: 2021. június 30. 24:00 óráig;
 • Pályázatok feldolgozásának, megfelelősségének, elbírálásának időtartama: 2021. július 1. napjától az Eredményhirdetés napjáig
 • Eredményhirdetés: 2021. augusztus 16-án.

6. Az elbírálás menete:

A beadott pályaműveket a zsűri elnöke, Grecsó Krisztián, József Attila-díjas író, valamint a Szervező és a Magyar Telekom Nyrt. képviselőjéből álló 3 tagú zsűri bírálja el.

A pályaművek elbírálása során a fenti zsűri által legjobbnak ítélt, 20 novella kerül kiválasztásra, amelyek közül az 1-3. helyezett pénzbeli díjazásban részesül. Ezen felül különdíjak is kosztásra kerülnek a beérkezett novellák között, így a közönségdíj és a Magyar Telekom Nyrt. különdíja.

Egy novella több díjban is részesülhet.

A Magyar Telekom Nyrt. Magentakraft programjának keretén belül különdíjban részesíti azt a Magyar Telekom Nyrt.-t képviselő zsűritag által kiválasztott novellát, mely a leginkább bemutatja a digitális optimizmus jelentőségét, a digitalizáció tüneményeit, az életünkre gyakorolt pozitív hatásait. A Magyar Telekom Nyrt. ezenfelül jogosult a Magentakraft programjába további pályázókat is bevonni.

A zsűri nem köteles indokolni a döntését, az ellen nincs helye fellebbezésnek.

7. Díjazás:

 1. 1. díj: nettó 300.000 forint, 2. díj: nettó 200.000 forint, 3. díj: nettó 100.000 forint.
 2. Közönségdíj: nettó 25.000 forint értékben.
 3. Magyar Telekom Különdíja: Magenta Kraft mentorprogramban való részvétel.

Az 1-2. pontban foglalt díjakat a Szervező, míg a 3. pontban foglalt díjat a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja a nyertes pályázóknak. A Szervező, mint kifizető által a díjazás biztosítása a hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény („Szja. törvény”) alapján, mint önálló tevékenységből származó jövedelem a nyertes pályázónál adózik, melyről igazolást kap a Szervezőtől. A Magyar Telekom Különdíja után a nyertes pályázónak adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

A díj átvételére azon pályázó jogosult, illetőleg döntős pályázó az lehet, aki a regisztrációját sikeresen, hiánytalanul, a jelen felhívásban foglaltak szerint eljuttatta a Szervező részére, valamint a pályaműre (novellára) a jelen felhívás szerinti felhasználási jogokat Szervező részére átengedi és hozzájárul ahhoz, hogy róla egy darab legalább 300 dpi-felbontású fotó készüljön és felhasználásra kerüljön – rövid életrajzzal kiegészítve –a döntőbe került pályaművekről (novellákról) szóló plakáton és kötetben.

A Magyar Telekom Nyrt. Magentakraft programjába azon pályázókat vonja be, aki a regisztrációját sikeresen, hiánytalanul, a jelen felhívásban foglaltak szerint eljuttatta a Szervező részére, valamint a pályaműre (novellára) a jelen felhívás szerinti felhasználási jogokat Magyar Telekom Nyrt. részére átengedi.

A Szervező az 1-2. pontban foglalt díjakat elnyert pályázókat, míg a 3. pontban foglalt díjat elnyert pályázót a Magyar Telekom Nyrt. a pályázó által megadott e-mail címen keresztül e-mail üzenet formájában értesíti a díjról, amelyben a pályázót felhívják arra, hogy a Szervezőnek, illetve a Magyar Telekom Nyrt.-nek e-mail üzenetben küldött válaszában keresse fel a Szervezőt, illetve a Magyar Telekom Nyrt.-t a díjak átvételi módjának és idejének tisztázása érdekében. Amennyiben a nyertes pályázó a díját át kívánja venni, akkor a Szervező, illetve a Magyar Telekom Nyrt. általi felhívás elküldésétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles a Szervezőnek, illetve a Magyar Telekom Nyrt.-nek e-mail üzenetben visszaigazolnia a díj átvételére vonatkozó szándékát és közölni a díj átvételéhez szükséges személyes adatait.

A díjazott pályázók a díjukról lemondhatnak a(z) novella@telekom.hu. e-mail címre küldött visszajelzéssel. Új pályázó kerül díjazásra, ha valamelyik díjazott pályázó kizárásra kerül vagy a leírtak szerint a díjáról lemond.

8. Kizárás

Szervező és a Magyar Telekom Nyrt. jogosultak bármely pályázót a pályázatból kizárni, különösen, ha

 • a pályázatra benyújtott mű (novella) a terjedelmi korlátoknak nem felel meg,
 • a pályázatra benyújtott mű (novella) erőszakos, illetve pornográf megfogalmazásokat tartalmaz, mivel a novellákhoz kiskorúak is hozzáférhetnek,
 • a pályázatra benyújtott mű (novella) nyilvánvalóan nem erre a pályázatra készült és/vagy már részt vett más pályázaton,
 • a pályázat határidőre nem érkezett meg,
 • a pályázat hiányos,
 • a pályázati felhívásban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy
 • ha valamely pályázó a pályázat lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

9. Magentakraft

A MagentaKraft a Magyar Telekom Nyrt. fiatalokat megszólító kreatív platformja,  egy virtuális és fizikai tér, ahol „learning by doing” alapon a Magyar Telekom Nyrt. alkotói közösséget teremt, ötleteket mentorál minden esetben az adott projektcsapat igényeihez igazodva. A díjazott és a Magentakraft programba választott további pályázó(ka)t  a Magyar Telekom Nyrt. mentorprogram keretében segíti a pályázó írói karrierjének elindulását, a szakma rejtelmeiben való eligazodását, emellett lehetőséget biztosít különböző írókkal, kiadókkal, szerkesztőkkel, digitális alkotókkal való kapcsolatfelvételre, illetőleg minden egyéb kapcsolódó tevékenységében, hogy szélesebb körben is megismerhessék tehetségét.

10. Egyéb feltételek és információk

A Szervező és a Magyar Telekom Nyrt. nem vállal felelősséget a pályázó által megadott adatok hibájából vagy a díjazott pályázó díjának átvételével összefüggő mulasztásából eredő igényekért. A Szervező és a Magyar Telekom Nyrt. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétellel összefüggésben, továbbá a pályázat vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező és a Magyar Telekom Nyrt. nem vállal felelősséget azért, ha a pályázat időtartama alatt a pályázat, illetve a pályázat lebonyolításához kapcsolódó internetes oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Szervező és a Magyar Telekom Nyrt.  fenntartja a pályázat meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogát, valamint jogukban áll a pályázati felhívás előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása. A pályázati felhívásban történő kiegészítések és módosítások azok hatálybalépésével egyidejűleg érhetők el a pályázat internetes oldalán annak időtartama alatt.

A Szervező és a Magyar Telekom Nyrt.  fenntartják maguknak a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén ne osszanak ki egy vagy több díjat.

További kérdés esetén kérjük írjon nekünk a novellapalyazat@jcdecaux.com e-mail címre!