Részletes játékszabályzat

Álljon meg egy novellára!
A JCDecaux Hungary Zrt. – E.ON irodalmi pályázata
Játékszabályzat

1.  A jelen játékszabályzat vonatkozik a JCDecaux Hungary Zrt. (Cg.01-10-045326, 1027 Budapest, Ganz utca 16. IV. em.) mint kiíró (a továbbiakban: „Szervező”) által az E.ON Hungária Zrt. (Cg. 02-10- 060025, 1134 Budapest, Váci út 17., a továbbiakban: EON) közreműködésével meghirdetett „Álljon meg egy novellára!” című pályázatra.

2. A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet minden olyan természetes személy, aki a pályázat kiírásának időpontjában már betöltötte 14. életévét, és az EU valamely tagállamában tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá valós adataival regisztrált, és a pályázat benyújtásakor a rá irányadó nyilatkozatokat – annak jelölőnégyzetben való elfogadásával - megteszi. A 14. életévét betöltött, de 18 év alatti személyek esetén a pályázaton való részvételhez törvényes képviselőjük jognyilatkozata szükséges.

A felhívásra egy pályázó maximum 3 darab művel (novella) nevezhet. Pályázni csak egyénileg, saját szellemi alkotásokkal lehetséges. Az a pályázó, aki más szellemi alkotását a sajátjaként feltüntetve nyújtja be, korlátlanul felel minden ebből származó joghátrányért, Szervező a pályázó – szerzői jogosultságaira vonatkozó - nyilatkozatának valóságtartalmát nem vizsgálja, kivéve a döntőbe jutott és különdíjas műveket. Az itt meghatározott eset a pályázó azonnali kizárását vonja maga után – ideértve a tényleges szellemi termékét képező pályaműve(ke)t is.

A pályázatban való részvétel önkéntes és ingyenes.

3.A pályamunka:

Olyan szépirodalmi, prózai műfajban készült alkotásokat (novellákat) várunk a kiírás témájában (környezetvédelem, fenntarthatóság), melynek terjedelme szóközzel együtt minimum 3 600, maximum 4 000 leütés.

Figyelemmel arra, hogy a Szervező célja a pályaművekkel különösen, de nem kizárólag azok analóg és digitális reklámeszközökön való megjelentetése, podcastek, werkfilmek készítése, gyűjteménybe foglalása, akár megzenésítése, színpadra állítása social media felületein való közzététele, stb., a pályázatra történő jelentkezéssel a pályázó a megküldött pályaművére (pályaműveire) vonatkozóan a Szervező számára ellentételezés nélkül, ingyenesen földrajzi és időbeli korlátozástól mentes, kizárólagos felhasználási jogot enged, illetőleg ilyen tartalmú szerződés megkötését vállalja, melyet Szervező – a pályázó előzetes megkérdezése nélkül, hozzájárulásának hiányában is - jogosult harmadik személyek, így különösen a E.ON részére átruházni. A felhasználási jog kiterjed különösen a pályamű digitális és nem digitális, korlátlan példányszámú többszörözésére, nyilvános előadására és nyilvánossághoz való közvetítésére, forgalomba hozatalra, megjelenítésére, publikálására, valamint át- és feldolgozására is. A Szervező kizárólagos felhasználási joga alól kivételt képez, ha annak szerzője azt a saját nevében kívánja felhasználni illetőleg az az eset, ha a pályázó által benyújtott alkotás az E.ON különdíjának keretén belül kerül kiválasztásra, úgy pályázó közvetlenül engedhet a pályamű (novella) vonatkozásában az E.ON részére ellentételezés nélkül, ingyenesen minden szerzői jogi felhasználására, így különösen annak digitális és nem digitális, korlátlan példányszámú többszörözésére, nyilvános előadására és nyilvánossághoz való közvetítésére, forgalomba hozatalra, megjelenítésére, publikálására, valamint korlátozás nélküli átdolgozására is azzal, hogy az átdolgozások esetén az E.ON az adott mű jellegével összeegyeztethető és szakmailag szokásos módon az eredeti szerzőt is feltüntetheti, és amely a Szervező kizárólagosságát nem érinti. A felhasználási jog időbeli és földrajzi korlátozás nélkül érvényes.

Pályázó az alkotás benyújtásával fenti, a Szervező és az E.ON részére történő felhasználási jogok átengedését kifejezetten, ezen figyelemfelhívó tájékoztatást követően is tudomásul veszi.

A Szervező kizárólagos felhasználási joga alól kivételt képez, ha annak szerzője azt a saját nevében kívánja felhasználni, illetőleg az az eset, ha a pályázó által benyújtott alkotás az E.ON különdíjának keretén belül kiválasztásra kerül. Ez esetben a pályázó jogosult az E.ON-nal közvetlenül, a pályaművének felhasználására, a felhasználás módjaira vonatkozó szerződés megkötésére, mely a Szervező kizárólagosságát nem sérti.

Azon pályaművek esetén, amelyekre vonatkozó felhasználási (szerződéskötési) igény a Szervezőtől 2023. december 31. napjáig nem érkezik, úgy kell tekinteni, hogy Szervező a pályázat benyújtásával egyidejűleg megszerzett felhasználási- és egyéb, vonatkozó jogairól lemond, az ezt követő naptól a pályamű felhasználásáról a pályázó maga szabadon jogosult rendelkezni.

Egyebekben a fentiek szerint átengedett felhasználási jog utóbb nem vonható vissza azon tevékenységekre, amelyek a jelen pályázat megvalósulása során, azzal összefüggésben következnek be. A felhasználásra vonatkozó részletes tartalom a fenti korlátokon belül, a kiválasztásra került vagy díjazásban részesülő pályázókkal megkötött megállapodásban kerül rögzítésre.

4. A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatra kizárólag az online regisztrációs felületen lehet jelentkezni, a regisztrációs felület kitöltésével, kapcsolattartási adatok, jelige megadásával, a pályamunka feltöltésével.

A pályázó a regisztrációjával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen pályázati felhívás feltételeit – különös tekintettel Szervezőt illető felhasználási jogokkal kapcsolatos rendelkezésekre -, továbbá beleegyezik abba, hogy személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint közösen kezelje a Szervező és az E.ON A hozzájárulást a pályázó a részvételkor, a pályázati felhívás elfogadásával egyidejűleg adja meg.

A pályázatok a pályázó által megadott jeligével, anonim módon kerülnek a zsűri, illetőleg az E.ON elé.

A pályázó a pályázat időtartama alatt bármikor jogosult pályázatát visszavonni, illetve igényelni a Szervezőtől és az E.ON-tól a megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell tekinteni, hogy a pályázó a pályázatban való részvételi szándékát visszavonja.

5. Határidők:

 • Pályázatok meghosszabbított beküldési határideje: 2023.június 25.. 23:59 óráig;
 • Pályázatok feldolgozásának, megfelelősségének, elbírálásának időtartama: 2023. június 11.napjától az Eredményhirdetés napjáig.
 • Eredményhirdetés: 2023. augusztus 15-én

6. Az elbírálás menete:

A beadott pályaműveket a zsűri elnöke, Grecsó Krisztián József Attila-díjas író, Vecsei H Miklós író, rendező, színművész, Dr. Ürge-Vorsatz Diána, A CEU Professzora és az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületében alelnök, valamint a Szervező és az E.ON képviselőiből álló 5 tagú zsűri bírálja el.

A pályaművek elbírálása során a fenti zsűri által legjobbnak ítélt, 20 novella kerül kiválasztásra, amelyek közül az 1-3. helyezett pénzbeli díjazásban részesül. Ezen felül különdíjak is kiosztásra kerülnek a beérkezett novellák között, így a közönségdíj, az E.ON és a Rossmann Magyarország Kft. különdíja.

Egy novella több díjban is részesülhet.

A fentiek szerint jutalomban részesített pályaművek alkotói vállalják, hogy az Eredményhirdetés napját megelőzően, a jelen tájékoztatóban foglalt, kiválasztott alkotásra vonatkozó felhasználási jogok átengedésére a Szervezővel, illetőleg az E.ON írásbeli megállapodást kötnek, valamint a pályázat Eredményhirdetésén részt vesznek. Vállalják továbbá, hogy róluk egy darab legalább 300 dpi felbontású fotó készüljön és felhasználásra kerüljön – az alkotó rövid életrajzával kiegészítve –a döntőbe került pályaművekről (novellákról) szóló köztereken kihelyezendő plakáton, később a pályaművekből megjelentetett gyűjteményes kötetben, illetőleg pályaművük egyéb célú felhasználása során. Díjazottak az Eredményhirdetésen való megjelenésükkel kifejezetten tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy ott kép-, video-, és hangfelvétel kerüljön róluk rögzítésre és nyilvánosság felé történő közvetítésre.

A zsűri nem köteles indokolni a döntését, az ellen nincs helye fellebbezésnek.

Az előzsűri egy 10 fős szakmai stáb (könyvkiadók szerkesztői, újságírók, korrektorok, magyar tanárok), akik az alábbi szempontok alapján értékelik a műveket.

Előzsűrizés szempontjai:

 • Műfaji követelmény: A szöveg megfelel a novella műfaji követelményeinek. Prózában íródott, a cselekménye tömör, kevés szereplő van benne, az idő és tér viszonylag szűkre szabott. Az írás címmel van ellátva.
 • Formai követelmény: A szöveg összefüggő, bekezdésekre tagolt, van bevezetése, tárgyalása és lezárása.
 • Nyelvhelyesség és stílus: Igényes, választékos, közérthető, nem közönséges, vulgáris. Stílusjegyeit tekintve egyaránt lehet drámai, anekdota vagy jellemrajz jellegű novella. Helyesírásilag megfelel a magyar helyesírási szabályoknak.
 • Mű felépítése: Szerkezete behatárolt, lineáris, párhuzamos vagy körkörös. Van egy vagy több meglepő fordulat, hirtelen változás a cselekmény menetében, elbeszélésmódjában, ami a novella tempóját felgyorsítja és a végkifejlet közeledtét jelzi.
 • Téma egyedisége: A mű eredeti, különleges témát állít a középpontba környezetvédelem és fenntarthatóság témájában, a legégetőbb kérdéseket fogalmazza meg egyedi látásmóddal és pozitívan. Vizsgáljuk a döntőbe jutott és különdíjas műveknél, hogy történt-e plagizálás, más művek jogtalan felhasználása. Ha plagizálást állapítunk meg, ez azonnali kizárást von maga után.

7. Díjazás:

7.1. 1. díj: nettó 300.000 forint, 2. díj: nettó 200.000 forint, 3. díj: nettó 100.000 forint.

7.2. Közönségdíj: nettó 25.000 forint értékben

7.3. EON kulturális fenntarthatósági különdíj: 100 000 Ft

7.4. Rossmann különdíj: 100.000 Ft értékű Rossmann ajándékkártya

A 7.1. és 7.2. pontban felsorolt díjakat a Szervező, a 7.3. pontban említett díjat az E.ON, míg a 7.4 pontban említett díjat a Rosmmann Magyarország Kft. biztosítja a nyertes pályázóknak. A Szervező és a Rossmann, mint kifizetők által a díjazás biztosítása a hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény („Szja. törvény”) alapján, mint önálló tevékenységből származó jövedelem a nyertes pályázónál adózik, melyről igazolást kap a Szervezőtől, illetőleg a Rossmanntól.

A díj átvételére azon pályázó jogosult, illetőleg döntős pályázó az lehet, aki a regisztrációját sikeresen, hiánytalanul, a jelen felhívásban foglaltak szerint eljuttatta a Szervező részére, valamint a pályaműre (novellára) a jelen felhívás szerinti felhasználási jogokat Szervező részére átengedi és hozzájárul ahhoz, hogy róla egy darab legalább 300 dpi felbontású fotó készüljön és felhasználásra kerüljön – rövid életrajzzal kiegészítve –a döntőbe került pályaművekről (novellákról) szóló plakáton és kötetben.

Az E.ON különdíjasa azon pályázó lehet, aki a regisztrációját sikeresen, hiánytalanul, a jelen felhívásban foglaltak szerint eljuttatta a Szervező részére, valamint a pályaműre (novellára) a jelen felhívás szerinti felhasználási jogokat az E.ON észére átengedi.

A 7. pontban felsorolt díjakat elnyert pályázókat a Szervező a pályázók által megadott e-mail címen keresztül e-mail üzenet formájában értesíti a díjról, amelyben a pályázókat megkérik arra, hogy a Szervezőnek e-mail üzenetben küldött válaszában keresse fel a Szervezőt a díj átvételi módjának és idejének tisztázása érdekében. Amennyiben a nyertes pályázó a díját át kívánja venni, akkor a Szervező, általi felhívás elküldésétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles a Szervezőnek e-mail üzenetben visszaigazolnia a díj átvételére vonatkozó szándékát és közölni a díj átvételéhez szükséges személyes adatait.

A 7.1. és 7.2 és 7.4 pontban felsorolt díjakat elnyert pályázók a novellapalyazat@jcdecaux.com email címen, a 7.3. pontban említett díjat elnyert pályázók a novellapalyazat@jcdecaux.com e-mail címre küldött visszajelzéssel a díjukról lemondhatnak a(z). Új pályázó kerül díjazásra, ha valamelyik díjazott pályázó kizárásra kerül vagy a leírtak szerint a díjáról lemond.

8. Kizárás

Szervező és az E.ON jogosultak bármely pályázót a pályázatból kizárni, különösen, ha

 • a pályázatra benyújtott mű (novella) a terjedelmi korlátoknak nem felel meg,
 • a pályázatra benyújtott mű (novella) erőszakos, illetve pornográf megfogalmazásokat tartalmaz, mivel a novellákhoz kiskorúak is hozzáférhetnek,
 • a pályázatra benyújtott mű (novella) nyilvánvalóan nem erre a pályázatra készült és/vagy már részt vett más pályázaton,
 • a pályázat határidőre nem érkezett meg,
 • a pályázat hiányos,
 • a pályázati felhívásban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy
 • ha valamely pályázó a pályázat lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

10. Egyéb feltételek és információk

A Szervező és az E.ON nem vállal felelősséget a pályázó által megadott adatok hibájából vagy a díjazott pályázó díjának átvételével összefüggő mulasztásából eredő igényekért. A Szervező és az E.ON kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétellel összefüggésben, továbbá a pályázat vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező és az E.ON nem vállal felelősséget azért, ha a pályázat időtartama alatt a pályázat, illetve a pályázat lebonyolításához kapcsolódó internetes oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Szervező és az E.ON fenntartja a pályázat meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogát, valamint jogukban áll a pályázati felhívás előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása. A pályázati felhívásban történő kiegészítések és módosítások azok hatálybalépésével egyidejűleg érhetők el a pályázat internetes oldalán annak időtartama alatt.

A Szervező és az E.ON fenntartják maguknak a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén ne osszanak ki egy vagy több díjat.

További kérdés esetén kérjük írjon nekünk a novellapalyazat@jcdecaux.com e-mail címre!